fbpx

Regulamin Parkingu przy Centrum Handlowym „PTAK”

 1. ORGANIZACJA PARKINGU
 1. Parking mieści się przy ulicy Rzemieślniczej 35, 95-030 Rzgów.
 2. Zarządcą Parkingu jest spółka „Ptak” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzgowie (95-030), przy ul. Żeromskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000396803, NIP: 7282785090, REGON: 101295738, o kapitale zakładowym (uiszczonym w całości) w wysokości: 662.048.600,00 zł, zwanym dalej „CH PTAK”.
 1. DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Czas Postoju Pojazdu – jest to okres, na jaki została zawarta Umowa Najmu Miejsca Parkingowego;
 2. Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów; Autokary mogą zostać zaparkowane wyłącznie w miejscu przeznaczonym na terenie Parkingu do parkowania Autokarów; wjazd i wyjazd z Parkingu dla Autokarów znajduje się wyłącznie od ul. Tuszyńskiej;
 3. Korzystający z Parkingu – najemca Miejsca Parkingowego będący posiadaczem Pojazdu, który skorzystał z możliwości wjechania na Parking;
 4. Opłata – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu;
 5. Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w Regulaminie lub w cenniku, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadku naruszenia zasad Regulaminu;
 6. Parking – teren wyznaczony do parkowania Pojazdów, będący parkingiem niestrzeżonym, płatnym, znajdującym się przy ul. Rzemieślniczej 35, 95-030 Rzgów;
 7. Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego;
 8. Pojazd – silnikowy środek transportu;
 9. Autokar – Pojazd przeznaczony do przewozu osób liczący do 60 miejsc, o długości do  14 m, wysokości do 4 m i szerokości do 2,55 m;
 10. Umowna Najmu – Umowa najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu, a CH PTAK, zgodnie z treścią̨ punktu III.1 Regulaminu;
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU
 1. Wjazd na teren parkingu następuje:
  1. po przejechaniu przez szlaban znajdujący się przy wjeździe na Parking; identyfikacja pojazdu odbywa się po przez odczyt tablicy rejestracyjnej. Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający zawiera z CH PTAK Umowę̨ Najmu na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie i na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659).
  2. W przypadku braku akceptacji treści Regulaminu lub rezygnacji z zawarcia Umowy Najmu z dowolnego powodu, Korzystający z Parkingu może odstąpić od Umowy Najmu poprzez niezwłoczne opuszczenie Pojazdem Parkingu, jednak nie później niż w ciągu 30 minut od momentu wjazdu na Parking.
  3. Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie pobrania Biletu Parkingowego przez Korzystającego, zaś zakończenie Umowy Najmu nastąpi w momencie opuszczenia Parkingu przez Pojazd. Dowodem zawarcia Umowy Najmu jest wjazd Pojazdu na Parking.
 2. W przypadku nieodczytania numeru tablicy rejestracyjnej przez system parkingowy, automat kontroli wjazdu, po wciśnięciu przycisku, wyda Korzystającemu z Parkingu Bilet Parkingowy, który należy zachować aż do czasu wyjazdu z Parkingu.
 3. Parking jest czynny w godzinach 6:00-15:00 od poniedziałku do soboty.
 4. Opłata wynosi 50 zł za każdy wjazd na Parking lub 200 zł w formie miesięcznego karnetu.
 5. Opłatę można wnieść za pomocą kas płatniczych znajdujących się przy wskazanych wyjazdach z parkingu, w terminalach wyjazdowych oraz za pomocą aplikacji mobilnej CarFlow w telefonie.
 6. W przypadku utraty Biletu Parkingowego Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 50 zł.
 7. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym.
 8. Korzystający może zaparkować Pojazd wyłącznie na jednym Miejscu Parkingowym. Autokary mogą zostać zaparkowane wyłącznie w miejscu przeznaczonym na terenie Parkingu do parkowania autokarów. W przypadku zajęcia dwóch miejsc parkingowych, Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 500 zł.
 9. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania umieszczonego na Parkingu oznakowania, w szczególności znaków drogowych, a stosować się do innych, ustalonych przez CH PTAK i osób przez nią wskazanych innych zasad użytkowania Parkingu.
 10. Zabronione jest parkowanie Pojazdów poza wyznaczonymi Miejscami Parkingowymi, w szczególności zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu czy przejściach. W przypadku zaparkowania Pojazdu poza wyznaczonymi Miejscami Parkingowymi, Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 500 zł. Niezależnie od powyższego Pojazd może zostać usunięty z Parkingu na koszt i niebezpieczeństwo Korzystającego.
 11. Podczas wjazdu i wyjazdu z Parkingu należy poczekać na całkowite otwarcie się szlabanu, a następnie przejechać – bez zatrzymywania się – przez otwartą barierę pod podniesionym szlabanem. Zbyt wczesny wjazd, zatrzymanie się lub cofnięcie pojazdu w czasie wjazdu lub wyjazdu z Parkingu może spowodować uszkodzenie Pojazdu lub urządzeń parkingowych. CH PTAK nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu w wyniku niezastosowania się Korzystającego z Parkingu do postanowień Regulaminu.
 12. W przypadku gdy Korzystający z Parkingu  nie opuści Parkingu w ciągu 15 minut od chwili uiszczenia Opłaty Parkingowej, Umowa Najmu zostaje ponownie zawarta z chwilą upływu wskazanego 15-minutowego okresu, a Korzystający z Parkingu zobowiązany będzie do uregulowania kolejnej Opłaty w wysokości 50 zł.
 13. W przypadku zanieczyszczenia miejsca postojowego, w szczególności olejem silnikowym wyciekającym z nieszczelnych instalacji, Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 500 zł, przy czym CH PTAK zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Korzystającego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę w przypadku, kiedy koszty usunięcia zanieczyszczeń przewyższą wskazaną kwotę.
 14. Zabrania się wjazdu na parking z materiałami niebezpiecznymi. W przypadku wjechania na Parking z takimi materiałami, Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 500 zł, przy czym CH PTAK zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Korzystającego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę w przypadku, kiedy poniesiona przez CH PTAK szkoda przenosi wartość uiszczonej przez Korzystającego Opłaty Dodatkowej.
 15. Zabrania się wjazdu na Parking Pojazdu z przyczepą. W przypadku wjechania na Parking Pojazdu z przyczepą, Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 500 zł, przy czym CH PTAK zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Korzystającego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę w przypadku, kiedy poniesiona przez CH PTAK szkoda przenosi wartość uiszczonej przez Korzystającego Opłaty Dodatkowej.
 16. W przypadku pozostawienia Pojazdu na czas przekraczający godziny funkcjonowania Parkingu, Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 100 zł za każdy dzień pozostawienia Pojazdu ponad wskazany czas funkcjonowania Parkingu. W przypadku braku uiszczenia Opłaty Dodatkowej wskazanej powyżej, Pojazd może zostać usunięty z Parkingu na koszt i niebezpieczeństwo Korzystającego. W przypadku usunięcia Pojazdu Korzystający obowiązany jest dodatkowo uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 500 zł, przy czym CH PTAK zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Korzystającego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę w przypadku, kiedy koszt usunięcia Pojazdu przenosi wartość wyżej wskazanej Opłaty Dodatkowej za usunięcia Pojazdu we wskazane miejsce.
 17. Wjazd i wyjazd z Parkingu dla Autokarów możliwy jest wyłącznie od ul. Tuszyńskiej. Zabrania się wjazdu i wyjazdu z Parkingu Autokarom innym wjazdem niż od ul. Tuszyńskiej. W przypadku wjechania na Parking Autokaru innym wjazdem niż od ul. Tuszyńskiej, Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 500 zł, przy czym CH PTAK zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Korzystającego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę w przypadku, kiedy poniesiona przez CH PTAK szkoda przenosi wartość uiszczonej przez Korzystającego Opłaty Dodatkowej.
 18. Kontrola spełniania warunków wskazanych w Regulaminie przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez CH PTAK, zwłaszcza przez osoby zatrudnione przez CH PTAK w celu ochrony osób i mienia.

19. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie określonym Regulaminem można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA POJAZDU
 1. Korzystający z Parkingu odpowiada za szkody wyrządzone CH PTAK lub osobom trzecim, w tym także przez swoich pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące.
 2. Korzystający z Parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie Parkingu.
 3. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania obsługę Parkingu – o wszelkich zdarzeniach opisanych w pkt. III.10 i III.13-III.15 nie później jednak niż przed opuszczeniem Parkingu.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CH PTAK
 1. CH PTAK odpowiada na zasadzie winy za wszelkie szkody wyrządzone przez jej pracowników lub zleceniobiorców, jakie miały miejsce w trakcie trwania Umowy Najmu.
 2. Korzystający z Parkingu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, za którą odpowiedzialność ponosi CH PTAK, lecz nie później niż przed wyjazdem z Parkingu, pod rygorem utraty roszczenia.
 3. CH PTAK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich, siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez Korzystającego z Parkingu postanowień Regulaminu.
 4. CH PTAK nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się na Parkingu pojazdy ani za pozostawione w nich mienie.
 5. W przypadku usunięcia pojazdu z Parkingu uprawnionym do wskazania podmiotu dokonującego usunięcia oraz miejsca do którego odholowany zostanie Pojazd jest wyłącznie CH PTAK.
 1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
 1. Na terenie Parkingu:
  1. dozwolona prędkość́ poruszania się̨ Pojazdów wynosi 10 km;
  2. maksymalna wysokość pojazdu wynosi 3 m, z wyjątkiem Autokarów;
  3. maksymalna rzeczywista masa całkowita pojazdu wynosi 3.5 t, z wyjątkiem Autokarów.
 2. Na terenie Parkingu, w tym na drogach wewnętrznych, rampach wjazdowych i wyjazdowych, bezwzględnie zabronione jest:
  1. tankowanie Pojazdów lub urządzeń́, wymiana płynu chłodzącego lub oleju silnikowego;
  2. pozostawienie Pojazdu z włączonym silnikiem;
  3. parkowanie Pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa, uszkodzoną miską olejową;
  4. naprawianie, mycie lub odkurzanie Pojazdów;
  5. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
  6. palenie tytoniu, używanie e-papierosów i używanie otwartego ognia;
  7. zatrzymywanie i parkowanie pojazdów na drodze dojazdowej i ewakuacyjnej oraz w miejscach innych niż̇ wyznaczone, w tym miejscach zarezerwowanych;
  8. wjeżdżanie pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne stwarzające zagrożenie.
 3. W przypadku naruszenia zasad wskazanych w pkt. VI.2, Korzystający obowiązany jest uiścić Opłatę Dodatkową w wysokości 500 zł, przy czym CH PTAK zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Korzystającego odszkodowania przewyższającego ww. kwotę w przypadku, kiedy poniesiona przez CH PTAK szkoda przenosi wartość uiszczonej przez Korzystającego Opłaty Dodatkowej.
 1. DANE OSOBOWE
 1. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu, CH PTAK, zwane w niniejszym rozdziale „Zarządzającym”, przetwarza dane osobowe Korzystającego w rozumieniu Regulaminu i jest administratorem jego danych osobowych.
 2. Dane osobowe są̨ przetwarzane także w celach realizacji Opłat Dodatkowych w tym windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postepowań́ sądowych i egzekucyjnych, a także realizacji reklamacji.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych.
 4. Zarządzający przetwarza następujące dane osobowe:
  1. numer rejestracyjny pojazdu;
  2. wizerunek Korzystającego oraz osób mu towarzyszących.
 5. W przypadku reklamacji oraz postępowań sądowych, egzekucyjnych czy czynności windykacyjnych, Zarządzający przetwarza dodatkowe dane osobowe:
  1. imię oraz nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. pesel;
  4. adres e-mail;
  5. numer telefonu.

Podanie powyższych danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającym z Umowy Najmu. Brak podania danych w przypadku wymienionych w niniejszym punkcie procesów skutkować́ będzie pobraniem tych danych z rejestrów publicznych.

 1. Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu są̨:
  1. Kancelarie Prawne i firmy windykacyjne;
  2. dostawcy usług poczty elektronicznej;
  3. dostawcy systemów parkingowych i informatycznych;
  4. podmioty serwisujące te systemy i urządzenia, na których są̨ zainstalowane;
  5. banki;
  6. zaś w granicach przewidzianym prawem – również̇ podmioty, którym Zarządzający zobowiązany jest udostępniać́ takie dane.
 2. Dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Najmu, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś́ przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości i w okresie zapewniającym Zarządzającemu możliwość́ ustalenia i dochodzenia roszczeń́ związanych z Umową Najmu.
 3. Każdemu Użytkownikowi Parkingu przysługuje prawo:
  1. uzyskania informacji w jaki sposób jego dane osobowe są przetwarzane;
  2. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany;
  3. prawo do  „bycia zapomnianym”, tzn. usunięcia danych;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych w celach marketingowych.
 4. Wobec przetwarzania danych przez Zarządzającego, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest możliwy pod adresem email: [email protected] lub listownie na adres Zarządzającego.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. CH PTAK zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie.
    2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
    3. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2023 roku.   

Textile Show - rejestracja

CZWARTEK – 18 maja – HALA PÓŁNOCNA – STEFA SZKOLEŃ

Cykl szkoleń na Najemców Centrum Hurtowego Ptak oraz pracowników.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa wypełniając formularz poniżej

Warsztaty z sesji produktowej

Zapisz się na warsztaty fotograficzne z sesji produktowej.

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – Pasaż Północy – STUDIO FOTO

Influencer Marketing
9:00 - 10:30

Szkolenie odbywa się w strefie TRAINING ZONE w Hali Północnej

Pokazy Mody
18 października - środa

STREFA FASHION SHOW – HALA PÓŁNOCNA, 

Liczba miejsc ograniczona prosimy o zapisanie się na wybrany pokaz.

Zapisy na szkolenia dla klientów 23 stycznia, wtorek

Szkolenia odbywają się w strefie szkoleń w Hali Północnej, wymagana rejestracja.