fbpx

Regulamin Akcji „Product Snapshot Day podczas Ptak Premiery LATO 2024”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji „Product Snapshot Day podczas Ptak Premiery LATO 2024” (dalej: Akcja) jest Spółka „PTAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzgowie, ul. Żeromskiego 6, kod pocztowy: 95-030, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396803, REGON: 101295738, NIP: 728-278-50-90 (dalej: Centrum).
 2. Akcja jest skierowana do najemców Centrum Hurtowego Ptak, będących producentami odzieży (dalej: Uczestnicy), którzy spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.
 3. Celem Akcji jest promocja produktów Uczestników oraz Centrum poprzez wykonanie profesjonalnych zdjęć produktów Uczestników i udostępnienie ich do celów marketingowych i promocyjnych.
 4. Akcja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Akcja odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r.  w godzinach od 8:30 do 14:00 w Przestrzeni Fotograficznej znajdującej się na terenie Centrum.
 6. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Uczestników oraz Organizatora, a także warunki wykorzystania zdjęć wykonanych w ramach Akcji.

§2 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zgłoszenie się przez stronę internetową ptak.com.pl, pisząc e pod adres:  lub pod numerem telefonu 517 887 569  i umówienie konkretnego terminu sesji fotograficznej.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 kwietnia 2024 r.  lub do wyczerpania limitu miejsc, o uczestnictwie w Akcji decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić się tylko raz i wykonać zdjęcia do 10 produktów odzieżowych z własnego asortymentu produktowego.
 4. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć produkty na strefę pokazową znajdującą się na terenie Przestrzeni Fotograficznej w dniu i godzinie umówionej sesji.
 5. W razie nie stawiennictwa Uczestnika w wyznaczonym terminie sesji, sesja przepada bezpowrotnie i nie może być przeniesiona na inny termin.

§3 Zasady wykonania zdjęć

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom profesjonalną Przestrzeń Fotograficzną, wyposażoną w najnowszy sprzęt fotograficzny, odpowiednie oświetlenie oraz różnorodne tła, które pozwolą wyeksponować produkty Uczestników.
 2. Organizator zapewnia doświadczonego fotografa, który będzie odpowiedzialny za sesje zdjęciowe produktów Uczestników oraz za retusz i edycję zdjęć po zakończeniu sesji.
 3. Uczestnik ma możliwość wyboru modelki do sesji z proponowanego przez Organizatora portfolio.
 4. Organizator oferuje różnorodne dekoracje i akcesoria, które mogą być wykorzystane, aby stworzyć unikalne i atrakcyjne tła dla produktów Uczestników.
 5. Organizator udostępnia konsultacje fotograficzne, dzięki którym Uczestnik uzyska porady i wskazówki dotyczące najlepszych efektów podczas sesji.
 6. Organizator zapewnia pełne bezpieczeństwo i ochronę produktów Uczestników podczas sesji, aby uniknąć jakichkolwiek uszkodzeń.
 7. Organizator zapewnia również wsparcie techniczne w dniu Akcji, przygotowując wykwalifikowany zespół, który wesprze Uczestnika na każdym etapie sesji.
 8. Po zakończeniu sesji, Organizator dostarczy Uczestnikowi wysokiej jakości zdjęcia produktów w formacie cyfrowym w terminie do 5 dni roboczych.

§4 Zasady wykorzystania zdjęć

 1. Poprzez udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć z udziałem jego produktów do celów marketingowych i promocyjnych w Internecie na stronach internetowych i social mediach, na plakatach bilbordach i prasie z zastrzeżeniem, że zdjęcia nie mogą ulegać modyfikacjom.
 2. Zgoda na wykorzystanie zdjęć jest nieograniczona terytorialnie i czasowo na wszystkich polach eksploatacji.
 3. Organizator udziela Uczestnikowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie zdjęć do własnych celów marketingowych i promocyjnych w Internecie na stronach internetowych i social mediach, na plakatach bilbordach i prasie z zastrzeżeniem, że zdjęcia nie mogą ulegać modyfikacjom.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do podania źródła zdjęć oraz nazwy Organizatora przy każdym ich wykorzystaniu.
 5. Uczestnik nie może przenosić praw do zdjęć na osoby trzecie bez pisemnej zgody Organizatora.
 6. Każde zdjęcie wykonane w ramach Akcji będzie opatrzone niemodyfikowalnym i niezmienialnym logo Akcji: „Ptak Premiery LATO 2024”, które będzie widoczne na każdym zdjęciu.

§5 Dane osobowe

 1. Poprzez zgłoszenie się do Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Akcji oraz na otrzymywanie informacji o Akcji drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 2. Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, s.1) („RODO”). Jedynymi wymaganymi danymi osobowymi jest wskazanie adresu adresu e-mail.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator i Zaufani Partnerzy.
 4. Uczestnik został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub uzupełnienia, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania na adres Organizatora.
 5. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową na odległość oraz w toku jej realizacji, oraz w zakresie świadczonych poprzez Serwis usług drogą elektroniczną przetwarzane są w oparciu o 6 ust. 1 lit. „a”, „b”, „c” i „f” RODO odpowiednio w celu przesyłania informacji handlowej (bezpłatna subskrypcja newslettera, SMS) – na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), od której można odstąpić w dowolnym momencie.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej ptak.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizację Akcji lub zmiany przepisów prawa mających wpływ na Akcję. o wszelkich zmianach regulaminu Organizator poinformuje Uczestników drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Textile Show - rejestracja

CZWARTEK – 18 maja – HALA PÓŁNOCNA – STEFA SZKOLEŃ

Cykl szkoleń na Najemców Centrum Hurtowego Ptak oraz pracowników.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa wypełniając formularz poniżej

Warsztaty z sesji produktowej

Zapisz się na warsztaty fotograficzne z sesji produktowej.

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – Pasaż Północy – STUDIO FOTO

Influencer Marketing
9:00 - 10:30

Szkolenie odbywa się w strefie TRAINING ZONE w Hali Północnej

Pokazy Mody
18 października - środa

STREFA FASHION SHOW – HALA PÓŁNOCNA, 

Liczba miejsc ograniczona prosimy o zapisanie się na wybrany pokaz.

Zapisy na szkolenia dla klientów 23 stycznia, wtorek

Szkolenia odbywają się w strefie szkoleń w Hali Północnej, wymagana rejestracja.