fbpx

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin serwisu internetowego ptak.com.pl zawiera zasady i warunki korzystania przez użytkownika Internetu z serwisu prowadzonego przez Ptak S.A. z siedzibą w Rzgowie (95-030), ul. Żeromskiego 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396803, NIP 7282785090, REGON 101295738.
2. Regulamin zawiera prawa i obowiązki stron tj. Użytkownika i Administratora oraz zakres ich odpowiedzialności prawnej.
3. Korzystanie z Serwisu może następować wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z regułami etycznymi, społecznymi i obyczajowymi.
4. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego.
5. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Serwisie internetowym ptak.com.pl.
6. Korzystając z serwisu internetowego Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
7. Użytkownicy korzystający z serwisu internetowego zobowiązują się przestrzegać postanowień regulaminu.

§ 2
Definicje

1. Administrator – Ptak S.A. z siedziba w Rzgowie (95-030), ul. Żeromskiego 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396803, NIP 7282785090, REGON 101295738
2. Hasło – ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji ciąg znaków służący późniejszej autoryzacji Użytkownika w Systemie.
3. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego, służący jego identyfikacji i wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji Użytkownika w trakcie uzyskiwania dostępu do Systemu;
4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.
5. Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła.
6. Serwis internetowy – oznacza zorganizowany zbiór powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych, udostępniony w sieci Internet, który umożliwia użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz materiałów informacyjnych opracowanych przez Administratora i/lub jego partnerów, a także innych zasobów dostępnych w sieci Internet.
7. Strona internetowa – dokument HTML, znajdujący się pod określoną subdomeną, oparty o samodzielny szablon i własną nawigację, zgodny z mechanizmami informatycznymi serwisu internetowego.
8. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu internetowego lub świadczonych za jego pomocą usług przy wykorzystaniu sieci Internet bez względu na fakt dokonania rejestracji w serwisie internetowym.
9. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył Konto w wyniku prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji, uprawniony do korzystania z Funkcjonalności Serwisu.
10. Usługi – usługi elektroniczne świadczone przy pomocy serwisu internetowego, w tym:
a) Usługi informacyjne – w szczególności zapewnienie użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce, udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych serwisu internetowego przez sieć Internet;

§ 3
Zagadnienia wstępne

1. Właścicielem platformy ptak.com.pl jest „PTAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzgowie (95-030) ul. Żeromskiego 6 (płatnik podatku VAT NIP Nr 728-278-50-90) zarejestrowana pod numerem KRS 0000396803 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki – Kapitał zakładowy 754 571 900,00 zł (wpłacono w całości).
2. Ptak.com.pl to platforma zapytań ofertowych – użytkownicy za jej pośrednictwem mogą składać zapytania odnoszące się do produktów zamieszczonych na kartach serwisu.
3. Platforma skierowana jest tylko i wyłącznie do odbiorców biznesowych (B2B).
4. Platforma ptak.com.pl nie jest sklepem internetowym. Złożenie zapytania ofertowego nie niesie za sobą obowiązku realizacji zapytania przez dostawcę.
5. Złożone zapytania ofertowe realizowane są bezpośrednio przez Dostawców (Najemców CH Ptak) platformy ptak.com.pl Właściciel platformy nie ponosi odpowiedzialności za formę i poziom realizacji zapytań.
6. Właściciel platformy w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach, które mogą mieć miejsce w wyniku użytkowania ptak.com.pl
7. Celem nadrzędnym funkcjonowania platformy ptak.com.pl jest możliwość zaprezentowania aktualnej oferty Najemców Centrum Handlowego Ptak w przestrzeni online.
8. Odbiorcami ptak.com.pl (w domyśle zarejestrowanymi klientami) mogą być jedynie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. W tym celu Właściciel platformy weryfikuje każdorazowo rejestrację w systemie.
9. Materiały wykorzystywane do tworzenia kart produktowych pochodzą od Dostawców, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie na platformie ptak.com.pl Ptak S.A. nie jest właścicielem publikowanych treści foto / video.
10. Informacje newralgiczne takie jak cena i skład materiałowy produktu możliwe są do uzyskania bezpośrednio u dostawcy po złożeniu zapytania. Serwis nie daje możliwości uzyskania takich informacji.
11. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług Serwisu, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu
12. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Administratora z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
13. Użytkownik chcący korzystać z serwisu internetowego, a w szczególności świadczonych przy jego pomocy usług, musi zapewnić we własnym zakresie hardware (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych usług oraz połączenie z siecią Internet.
14. Korzystanie z wybranych usług może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi javascript, flash oraz plików cookies (tzw. ciasteczka).

§ 4
Korzystanie z usług

1. Administrator jest właścicielem serwisu ptak.com.pl oraz świadczy w jego ramach następujące usługi w szczególności polegające na: zapewnieniu dostępu online do całości zasobów Serwisu, dodawania komentarzy, wystawiania ocen oraz subskrypcji Newslettera.
2. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu internetowego zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Serwisu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, Użytkowników Zarejestrowanych lub osób trzecich.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia usługobiorców o tym fakcie.

§ 5
Zakres świadczonych usług

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i ma charakter dobrowolny.
2. W ramach niniejszego Serwisu Użytkownik posiada w szczególności możliwość uzyskania dostępu do treści (informacje, opinie) zamieszczanych w Serwisie, zamieszczania opinii i komentarzy oraz zamówienia dostępu do Newslettera (Usługi).

§ 6
Rejestracja konta

1. Dzięki dokonaniu rejestracji Użytkownik może korzystać ze spersonalizowanych funkcjonalności dostępnych w serwisie, jak np. dodawać komentarze, czy wystawiać oceny.
2. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna i odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
3. Rejestracja Konta w Serwisie odbywa się poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych: Loginu oraz Hasła, a także akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
4. Użytkownik dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin oświadcza, iż:
a) jest pełnoletni oraz nie został ubezwłasnowolniony w jakimkolwiek zakresie, bądź ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu;
b) bierze na siebie odpowiedzialność za:
1) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta Użytkownika, w tym hasła,
2) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych oraz
3) za wszystkie czynności wykonywane w ramach bądź przy wykorzystaniu jego Konta;
c) Adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji służy wyłącznie realizacji procesu zakładania i obsługi konta w serwisie i nie jest udostępniany osobom trzecim;
d) Administrator zastrzega sobie w każdym czasie prawo do usunięcie konta Użytkownika bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji wykrycia działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
5. Jeżeli opinia lub komentarz Użytkownika stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. Użytkownik udziela również Administratorowi upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworów Użytkownika oraz wykonywania w imieniu Użytkownika autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Administratorowi za pomocą poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu opinii lub komentarzy.

§ 7
Ochrona Danych Użytkownika

1. Administrator przetwarza Dane zgodnie z Polityką Prywatności oraz właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Baza danych osobowych Użytkowników Zarejestrowanych podlega ochronie prawnej.
2. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
3. Każdy Użytkownik Zarejestrowany ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, posiada prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych osobowych.
4. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Administratora stanowi podstawę usunięcia Konta Użytkownika.

§ 8
Prawa autorskie

1. Prawa własności intelektualnej do treści dostępnych w Serwisie internetowym, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

§ 9
Treści zabronione

1. Użytkownicy zamieszczają komentarze w Serwisie na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.
2. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści propagujących przemoc oraz nienawiść rasową, religijną oraz etniczną.
3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
4. Niedopuszczalne jest zamieszczania treści godzących w dobre imię Administratora, innych użytkowników Strony oraz osób trzecich.
5. W przypadkach naruszenia regulaminu Administrator ma prawo do natychmiastowego usunięcia opublikowanego komentarza.
6. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

§ 10
Prawa i obowiązki

1. Administrator odpowiada za świadczenie usług (w szczególności usług informacyjnych).
2. Administrator ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących Serwis internetowy, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do treści i usług.
3. Administrator ma prawo dokonywać selekcji i korekty informacji zamieszczanych w Serwisie internetowym.
4. Administrator ma prawo blokować IP oraz usuwać treści Użytkowników w Serwisie internetowym, gdy naruszone zostały przepisy prawa, zasady regulaminu lub postanowień szczegółowych, dostępnych na stronach internetowych usług.
5. Administrator ma prawo usuwać w całości lub części treści wprowadzane do Serwisu internetowego przez Użytkownika, gdy te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, reklamowy, zawierają dane osobowe lub sprzyjają zachowaniom zagrażającym zdrowiu fizycznemu i psychicznemu oraz moralności pozostałych Użytkowników.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników korzystających z serwisu internetowego bez znajomości regulaminu lub użytkowników naruszających niniejszy regulamin.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje Użytkowników podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisie internetowym. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne skutki powyższych działań i decyzji, w tym skutki względem innych Użytkowników oraz osób trzecich.
8. Administrator nie daje gwarancji, że treści zamieszczone w Serwisie internetowym będą spełniały wymagania i oczekiwania Użytkowników.

§ 11
Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu internetowego zgodnie z regulaminem oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje względem świadczonych usług.
3. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego i zaakceptować lub odrzucić jego postanowienia. Za akceptację postanowień Regulaminu uznaje się rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za:
a) treści wprowadzone samodzielnie do Serwisu internetowego;
b) treści zgłoszone samodzielnie do publikacji w Serwisie internetowym;
c) działania i decyzje oraz ich skutki, w tym skutki względem innych użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym.

§ 12
Newsletter

1. Administrator świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Usługa subskrypcji Newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika.
3. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
4. Zapis na usługę Newsletter następuje przez podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.
5. Użytkownik subskrybujący Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie Administratora za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
7. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newsletter. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych lub zgłosić taką chęć mailowo na adres: [email protected]
8. Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Administrator zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.
9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

§ 13
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pomocą Serwisu internetowego można składać pisemnie na adres: ul. Żeromskiego 6, Rzgów (95-030).
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia.
3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty skutecznego jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach Administrator Serwisu internetowego zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia tego terminu.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w serwisie internetowym w postaci umożliwiającej jego wydrukowanie, pobranie oraz zapisanie na nośniku danych.
2. Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka Prywatności” dostępna na stronie: ptak.com.pl/polityka-prywatnosci
3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian regulaminu. Każda zmiana będzie ogłaszana w Serwisie internetowym przynajmniej 7 dni przed jej wejściem w życie.
4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu internetowego po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza jego akceptację.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.04.2017.

 

Textile Show - rejestracja

CZWARTEK – 18 maja – HALA PÓŁNOCNA – STEFA SZKOLEŃ

Cykl szkoleń na Najemców Centrum Hurtowego Ptak oraz pracowników.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa wypełniając formularz poniżej

Warsztaty z sesji produktowej

Zapisz się na warsztaty fotograficzne z sesji produktowej.

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – Pasaż Północy – STUDIO FOTO

Influencer Marketing
9:00 - 10:30

Szkolenie odbywa się w strefie TRAINING ZONE w Hali Północnej

Pokazy Mody
18 października - środa

STREFA FASHION SHOW – HALA PÓŁNOCNA, 

Liczba miejsc ograniczona prosimy o zapisanie się na wybrany pokaz.

Zapisy na szkolenia dla klientów 23 stycznia, wtorek

Szkolenia odbywają się w strefie szkoleń w Hali Północnej, wymagana rejestracja.