fbpx

§ 1

Obecná ustanovení

1. Předpisy webové stránky ptak.com.pl obsahují podmínky používání webových stránek provozovaných společností Ptak S.A. uživatelem internetu. se sídlem v Rzgowě (95-030), ul. Żeromskiego 6, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeného u okresního soudu pro Lodž-Śródmieście v Lodži, 20. obchodní divize národního rejstříku soudů, pod číslem KRS 0000396803, NIP 7282785090, REGON 101295738.
2. Předpisy obsahují práva a povinnosti stran, tj. Uživatele a správce, a rozsah jejich právní odpovědnosti.
3. Webové stránky lze používat pouze způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními nařízení a v souladu s etickými, sociálními a morálními pravidly.
4. Předpisy definují obecné zásady fungování a používání webových stránek.
5. S výjimkou Služeb a Webových stránek specifikovaných ve zvláštních předpisech, včetně samostatných předpisů, informací atd., Se tato Pravidla vztahují na všechny Webové stránky a Služby poskytované na websitebird.com.pl.
6. Používáním webových stránek Uživatel potvrzuje, že si přečetl Pravidla a přijal jejich ustanovení.
7. Uživatelé používající webové stránky se zavazují dodržovat ustanovení nařízení.

§ 2

Definice

1. Správce – Ptak S.A. se sídlem v Rzgowě (95-030), ul. Żeromskiego 6, zapsáno do Rejstříku podnikatelů vedeného u Okresního soudu pro Lodž-Śródmieście v Lodži, XX Obchodní divize Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000396803, NIP 7282785090, REGON 101295738
2. Heslo – řetězec znaků určený uživatelem během procesu registrace, který se používá k autorizaci uživatele v systému.
3. Přihlášení – e-mailová adresa Registrovaného uživatele, použitá k jeho identifikaci a spolu s heslem nezbytným k autorizaci uživatele při přístupu do systému;
4. Předpisy – tento dokument specifikující pravidla a technické podmínky pro poskytování elektronických služeb, který je také právním základem pro používání webových stránek.
5. Registrace – jednorázová aktivita prováděná uživatelem na webových stránkách, spočívající v založení uživatelského účtu uživatelem a definování přihlašovacího jména a hesla.
6. Webovými stránkami – se rozumí organizovaná sada vzájemně propojených webových stránek za účelem rozšíření funkčnosti webových stránek zpřístupněných na internetu, která uživatelům umožňuje používat IT mechanismy a informační materiály vyvinuté Správcem a / nebo jeho partnery, jakož i další zdroje dostupné v síti Internet.
7. Webové stránky – dokument HTML umístěný pod konkrétní subdoménou, založený na nezávislé šabloně a vlastní navigaci, kompatibilní s IT mechanismy webové stránky.
8. Uživatel – jakákoli osoba používající webovou stránku nebo služby poskytované prostřednictvím ní pomocí internetu, bez ohledu na skutečnost, že se na webové stránce registrovala.
9. Registrovaný uživatel – Uživatel, který si vytvořil účet v důsledku správně provedené registrace, oprávněný využívat funkce Webových stránek.
10. Služby – elektronické služby poskytované prostřednictvím webových stránek, včetně:
a) Informační služby – zejména poskytuje uživatelům přístup k informacím a propagačním materiálům různých forem a problémů, které jsou k dispozici prostřednictvím mechanismů IT webových stránek prostřednictvím internetu;

§ 3

Začínáme

1. Jakmile budou podniknuty kroky k využívání služeb webových stránek, je každý uživatel povinen dodržovat tato nařízení.
2. Tato nařízení tvoří nedílnou součást smluv o poskytování elektronických služeb uzavřených mezi správcem a uživateli.
3. Uživatel, který chce používat web, a zejména služby poskytované s jeho pomocí, musí poskytnout hardware (např. Stolní počítač, notebook, tablet) s nainstalovaným webovým prohlížečem a softwarem nezbytným pro správné používání vybraných služeb a připojení k síti Internet.
4. Použití vybraných služeb může vyžadovat povolení protokolu SSL pro zabezpečený přenos dat, javascript, flash a cookies (tzv. Cookies) ve webovém prohlížeči.

§ 4

Používání služeb

1. Správce je vlastníkem webového serveru websitebird.com.pl a poskytuje následující služby, zejména: poskytování online přístupu ke všem zdrojům webových stránek, přidávání komentářů, vydávání hodnocení a přihlášení k odběru zpravodaje.
2. Správce se jako vlastník a správce Webové stránky zavazuje vyvinout veškeré úsilí k zajištění provozu Webové stránky bez jakýchkoli přerušení, avšak nenese žádnou odpovědnost odpovědnost za narušení způsobená vyšší mocí nebo nezákonným zásahem uživatelů, registrovaných uživatelů nebo třetích stran.
3. Správce si vyhrazuje právo dočasně pozastavit provoz webových stránek z důležitého důvodu bez předchozího upozornění příjemců této skutečnosti.

§ 5

Rozsah poskytovaných služeb

1. Používání webových stránek je bezplatné a dobrovolné.
2. V rámci tohoto webu může uživatel zejména přistupovat k obsahu (informace, názory) zveřejněnému na webu, zveřejňovat názory a komentáře a objednávat přístup k zpravodaji (službám).

§ 6

Registrace účtu

1. Díky registraci může Uživatel využívat personalizované funkce dostupné na webových stránkách, jako je přidávání komentářů nebo vydávání hodnocení.
2. Registrace uživatelského účtu na webu je dobrovolná a probíhá v souladu s následujícími pravidly:
3. Registrace účtu na webových stránkách probíhá poskytnutím následujících údajů v registračním formuláři: Přihlašovací jméno a heslo, jakož i přijetím těchto předpisů a zásad ochrany osobních údajů.
4. Registrací a přijetím nařízení uživatel prohlašuje, že:
a) je plnoletý a nebyl žádným způsobem zneschopněn, nebo je mu více než 13 let a má souhlas svého právního zástupce k provádění platných právních úkonů s využitím webových stránek;
b) přebírá odpovědnost za:

1) utajení údajů týkajících se jeho uživatelského účtu, včetně hesla,
2) omezení přístupu třetích stran k terminálovým zařízením a
3) za všechny činnosti prováděné na jeho Účtu nebo jeho používání;
c) E-mailová adresa uživatele uvedená při registraci slouží pouze k vytvoření a udržování účtu na webových stránkách a není poskytována třetím osobám;
d) Správce si vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu smazat účet uživatele, zejména v případě, že zjistí činnosti, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy nebo zásadami sociálního soužití.
5. Pokud je názor nebo komentář uživatele dílem ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (konsolidovaný text, věstník zákonů z roku 2016, položka 666, ve znění pozdějších předpisů), uživatel uděluje správci bezplatnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci na jejich záznam jakoukoli technikou, veřejným šířením, sdílením a použitím pro propagační a reklamní účely. Uživatel rovněž opravňuje Správce k výkonu odvozených práv k dílům Uživatele a k výkonu morálních autorských práv jménem Uživatele, zejména práva na integritu. Uživatel může smlouvu kdykoli ukončit zasláním e-mailu správci prohlášení o ukončení příslušné licence spolu s žádostí o odstranění názorů nebo komentářů uvedených v tomto prohlášení.

§ 7

Ochrana údajů uživatele

1. Správce zpracovává Údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými ustanoveními platnými na území Polské republiky, včetně zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb. Databáze osobních údajů registrovaných uživatelů je chráněna zákonem.
2. Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatelů pouze za účelem poskytnutí dané Služby a v rozsahu nezbytném k jejímu provedení. Zpracování osobních údajů uživatelů pro jiné účely, než které jsou uvedeny v předchozí větě, bude probíhat pouze po získání souhlasu uživatele a v rozsahu uvedeném v příslušném souhlasu.
3. Každý registrovaný uživatel má právo na přístup ke svým údajům zpracovávaným správcem, má právo tyto údaje opravit a požadovat ukončení jejich zpracování odstraněním osobních údajů z databáze.
4. Základem pro smazání uživatelského účtu je výslovně vyjádřené vůle správci ukončit zpracování osobních údajů nebo je vymazat.

§ 8

Autorská práva

1. Práva duševního vlastnictví k obsahu dostupnému na webových stránkách, zejména autorská práva k rozsahu jeho grafických, slovních a slovně-grafických prvků, navigačních řešení, výběru a rozložení obsahu prezentovaného na webových stránkách, podléhají právní ochraně a jsou nárok na správce nebo subjekty, se kterými správce uzavřel příslušné dohody.
2. Uživatel má právo použít jakékoli materiály zveřejněné na webových stránkách pouze v rámci principu čestného použití. Použití materiálů v jiném rozsahu je povoleno pouze na základě výslovného souhlasu uděleného oprávněnou osobou.

§ 9

Zakázaný obsah

1. Uživatelé zveřejňují komentáře na webových stránkách za podmínek stanovených v těchto předpisech.
2. Je nepřijatelné zveřejňovat jakýkoli obsah, který propaguje násilí i rasovou, náboženskou a etnickou nenávist.
3. Je nepřijatelné zveřejňovat obsah obsahující slova a výrazy, které jsou obecně považovány za urážlivé nebo vulgární.
4. Je nepřijatelné zveřejňovat obsah, který poškozuje dobré jméno správce, ostatních uživatelů webových stránek a třetích stran.
5. V případě porušení předpisů má Správce právo zveřejněný komentář okamžitě odstranit.
6. Uživatelé jsou plně zodpovědní za obsah, který zadají, jakož i za škody vyplývající z jejich chování, které je v rozporu s výše uvedenými omezeními.

§ 10

Práva a povinnosti

1. Správce odpovídá za poskytování služeb (zejména informačních služeb).
2. Správce má právo provádět technické a IT práce na serverech podporujících Web, což může být spojeno s dočasnými problémy s přístupem k obsahu a službám.
3. Správce má právo vybrat a opravit informace zveřejněné na webových stránkách.
4. Správce má právo zablokovat IP a vymazat obsah uživatelů na webových stránkách, pokud dojde k porušení zákona, pravidel předpisů nebo podrobných ustanovení dostupných na webových stránkách služeb.
5. Správce má právo odstranit veškerý nebo část obsahu zavedeného na Web uživatelem, pokud je urážlivý, diskriminační, inzeruje, obsahuje osobní údaje nebo propaguje chování ohrožující fyzické a duševní zdraví a morálku ostatních uživatelů.
6. Správce není odpovědný za jednání uživatelů, kteří používají web bez znalosti předpisů nebo uživatelů, kteří tyto předpisy porušují.
7. Správce není odpovědný za akce a rozhodnutí uživatelů přijatá na základě informací dostupných na webových stránkách. Správce rovněž nenese odpovědnost za možné účinky výše uvedených akcí a rozhodnutí, včetně účinků na ostatní uživatele a třetí strany.
8. Správce nezaručuje, že obsah zveřejněný na webových stránkách bude splňovat požadavky a očekávání uživatelů.

§ 11

Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel má právo používat webové stránky v souladu s předpisy a právními předpisy platnými na území Polské republiky.
2. Uživatel má právo podávat stížnosti týkající se poskytovaných služeb.
3. Uživatel je povinen si před použitím webových stránek přečíst Pravidla a přijmout nebo odmítnout jejich ustanovení. Přijetím ustanovení nařízení je začátek používání webové stránky.
4. Uživatel je plně odpovědný za:
a) obsah zadávaný nezávisle na Webové stránce;
b) obsah odeslaný samostatně ke zveřejnění na webových stránkách;
c) akce a rozhodnutí a jejich účinky, včetně účinků na ostatní uživatele a třetí strany, přijímané na základě informací dostupných na webových stránkách.

§ 12

Zpravodaj

1. Správce poskytuje službu Newsletter za podmínek stanovených v těchto předpisech.
2. Služba přihlášení k odběru zpravodaje webových stránek je bezplatná služba dostupná každému uživateli.
3. Před přihlášením k odběru služby Newsletter je Uživatel povinen si přečíst obsah těchto Pravidel.
4. Předplatné služby Newsletter probíhá zadáním e-mailové adresy uživatelem a udělením níže uvedeného souhlasu.
5. Uživatel, který se přihlásí k odběru zpravodaje, souhlasí se zasíláním obchodních informací správcem ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (tj. Věstník zákonů z roku 2016, položka 1030, ve znění pozdějších předpisů) ).), na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem.
6. Objednaný Newsletter je zasílán pouze na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem.
7. Příjemce služby má právo kdykoli odstoupit od služby zpravodaje. Předplatné můžete zrušit kliknutím na odkaz v dolní části každého ze zaslaných e-mailů nebo odeslat takové přání e-mailem na následující adresu: [email protected]
8. Odebrání účtu uživatele z databáze adres proběhne do 7 dnů ode dne přijetí oznámení správcem a může být signalizováno zprávou potvrzující operaci.
9. Uživatel se zavazuje používat Web pouze způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy, zásadami sociálního soužití a morálky, s respektováním práv duševního vlastnictví.

§ 13

Stížnosti

1. Stížnosti týkající se služeb poskytovaných prostřednictvím webových stránek lze podávat písemně na následující adresu: ul. Żeromskiego 6, Rzgow (95-030).
2. Stížnost by měla obsahovat její obsahinformace umožňující identifikaci uživatele (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, přihlášení a volitelně kontaktní telefonní číslo) a popis události, která způsobila oznámení.
3. Stížnosti budou posouzeny do 14 dnů od data jejich účinného oznámení. V odůvodněných případech si správce webových stránek vyhrazuje právo toto období prodloužit.

§ 14

Závěrečná ustanovení

1. Předpisy jsou k dispozici na webových stránkách ve formě, která umožňuje jejich tisk, stažení a uložení na datový nosič.
2. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů uživatelů jsou uvedeny v „Zásadách ochrany osobních údajů“, které jsou k dispozici na adrese: nazwa.com.pl/polityka-prywatnosci
3. Společnost si vyhrazuje právo provádět jednostranné změny předpisů. Každá změna bude na webu oznámena nejméně 7 dní před nabytím účinnosti.
4. Používání webových stránek uživatelem po provedení změn v předpisech znamená jeho přijetí.
5. Ve věcech, na které se nařízení nevztahuje, se použijí ustanovení občanského zákoníku a zvláštní zákony platné na území Polské republiky.
6. Předpisy vstupují v platnost 4. 4. 2017.

Textile Show - rejestracja

CZWARTEK – 18 maja – HALA PÓŁNOCNA – STEFA SZKOLEŃ

Cykl szkoleń na Najemców Centrum Hurtowego Ptak oraz pracowników.

Liczba miejsc ograniczona, prosimy o potwierdzenie 

uczestnictwa wypełniając formularz poniżej

Warsztaty z sesji produktowej

Zapisz się na warsztaty fotograficzne z sesji produktowej.

WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK – Pasaż Północy – STUDIO FOTO

Influencer Marketing
9:00 - 10:30

Szkolenie odbywa się w strefie TRAINING ZONE w Hali Północnej

Pokazy Mody
18 października - środa

STREFA FASHION SHOW – HALA PÓŁNOCNA, 

Liczba miejsc ograniczona prosimy o zapisanie się na wybrany pokaz.

Zapisy na szkolenia dla klientów 23 stycznia, wtorek

Szkolenia odbywają się w strefie szkoleń w Hali Północnej, wymagana rejestracja.